Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mom's Stuff. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Mom's Stuff zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
1.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
1.7 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mom's Stuff worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mom's Stuff ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Mom's Stuff zijn vrijblijvend en Mom's Stuff behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Mom's Stuff heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.
2.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Mom's Stuff gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mom's Stuff niet.
2.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mom's Stuff. Mom's Stuff is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mom's Stuff dit mee na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud vanprijswijzigingen.
3.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf, online door middel van Ideal of vooruitbetaling via een overboeking. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. De order wordt verstuurd nadat het bedrag op de rekening van Mom's Stuff  is bijgeschreven.
3.4 Indien de afnemer zich niet in Nederland bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.                             


Artikel 4. Levering
4.1 We verzenden alle bestellingen binnen 1 tot 7 werkdagen na ontvangst van de betaling naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Indien de bestelde producten niet binnen 7 werkdagen kunnen worden verzonden dan krijgt u hiervan een bericht per e-mail.
4.2 Alle levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.          


Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mom's Stuff daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mom's Stuff de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Mom's Stuff te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 


Artikel 6. Garantie
6.1 Indien Mom's Stuff producten aan de afnemer levert, is Mom's Stuff nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Mom's Stuff ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
6.2 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Mom's Stuff na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Mom's Stuff in behandeling te worden genomen.


Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mom's Stuff, dan wel tussen Mom's Stuff en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mom's Stuff, is Mom's Stuff niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mom's Stuff.


Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mom's Stuff ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mom's Stuff gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mom's Stuff kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Mom's Stuff schriftelijke opgave doet van een adres, is Mom's Stuff gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mom's Stuff schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Als Mom's Stuff het woon/bezorgadres niet kan vaststellen wordt de bestelling niet geaccepteerd.
9.2 Wanneer door Mom's Stuff gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mom's Stuff deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Mom's Stuff is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.